VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosti: Fertucha, s.r.o.,
Sídlom: Pri strelnici 16649/2, Bratislava-Ružinov, 821 04
IČO: 47812745
IČ DPH: SK2024111177
Zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99407/B
Prevádzkáreň 1: FreshMarket, Rožňavská 1/A, Bratislava, tel: 0901 727 888
Prevádzkáreň 2: Košická 46, Bratislava, tel: 0903 588 451
(ďalšj len Predávajúci)

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet, telefonicky alebo FaceBook na internetových stránkach www.fertuchapekaren.sk., prípadne FB stránke Fertucha. Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom tovaru/výrobkov ponúkaných na uvedených stánkach.
 2. Kupujúcim je osoba ktorá nakupuje výrobky Predávajúceho za účelom konečnej spotreby, môže to byť fyzická alebo právnická osoba. (ďalej len Kupujúci). Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho ktoré nie sú vyslovene upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi. Práva Kupupjúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy chce osoba nakupovať tovar a ďalej s ním obchodovať. Za takýmto účelom nákupu platia iné obchodné podmienky, ktoré prípadným záujemcom na vyžiadanie Predávajúci rád poskytne.
 4. Proces registrácie Kupujúceho, elektronicé objednanie tovaru a uskutočnenie platby za Tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Ponuku výrobkov/tovarov spoločnosti Fertucha, s.r.o. je možné nájsť na stránkach www.fertucha.sk, a tiez na FB stránke Fertucha.
 2. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijaním a potvrdením Predávajúcim. Za okamih vzniku kúpnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho.
 3. Objednávka obsahuje: informácie o objednanom tovare, jeho množstve a cene, cene balného, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o mieste a spôsobe vyzdvihnutia objednaného tovaru, konktaktné údaje Kupujúceho
 4. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov, Predávajúci nezodpovedá za škody ktoré vzniknú v dôsledku chybne alebo nesprávne vyplneného objednávkového formulára. Prijatá elektronická zálohová objednývka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 5. Ceny uvedené v objednávke sú konečné, teda sú uvedené s DPH, a obsahujú všetky ďalšie poplatky alebo dane, ktoré má Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.
 6. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Storno objednávky

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 2 pracovné dni (inkl. soboty) pred požadovanou dodávkou tovaru. A to buď telefonicky, smskou (0901 727 888 prevádzka FreshMarket alebo 0903 588 451 prevádzka Košická 46) alebo e-mailom na fertuchapekaren@gmail.com. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a telefónne čislo Kupujúceho, datum na ktorý bol tovar objednaný a čislo objednávky.

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti alebo platobnou kartou.
 2. V prípade, že kúpna cena nepresahuje 70 Euro Kupujúci ju zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja – a to v hotovosti alebo platobnou kartou akceptovanou na území SR. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci
  Kupujúcemu pokladničný blok.
 3. Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 70 EUR platbu v plnej výške vopred. V tomto prípade Kupujúci zaplatí kúpnu cenu elektronicky platobnou kartou akceptovanou na území SR pri objednaní tovaru. V tomto prípade bude Kupujúcemu zaslaná vyúčtovacia faktúra priamo na jeho uvedený e-mail a spolu s tovarom mu bude odovzdaný dodací list.

Dodacie podmienky

 1. Tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť len osobne na prevádzkach spoločnosti Fertucha, s.r.o., a to konkrétne:
  – v objekte FreshMarket, Rožňavská 1/A, Bratislava – Nové Mesto, tel: 0901 727 888
  – na Košickej 46, Bratislava – Nivy, tel: 0903 588 451
  V objednávkovom formulári si Kupujúci záväzne vyberie miesto vyzdvihnutia tovaru a na tom mieste dodania Predávajúci pre Kupujúceho tovar pripraví na vyzdvihnutie. Vyzdvihnúť si tovar môže len v rámci otváracích hodín jednotlivých prevádzok.
 2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povínný skontrolovať správnosť, úplnosť a neporušenosť tovaru. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo závad to ihneď komunikovať predávajúcemu personálu na prevádzke.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne (tým sa myslí že od určenej hodiny si tovar vyzdvihne v daný deň v rámci otváracích hodín prevádzky – teda ak mal objednaná tovar na 10.00 hod, tak je možné si ho vyzdvihnúť v daný deň do konca otváracích hodín na danej prevádzke).
 5. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovat. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 2 hodiy oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 6. V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 3 hodiny, prípade ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ust. § 7 zákona č. 201/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.
 2. Kupujúci však nie je v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. d) odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Keďže všetok tovar ktorý Predávajúci ponúka má trvanlivosť 24 – 72 hod, nie je možné v tomto prípade od zmluvy na základe uvedeného zákona odstúpiť.

Záverečné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok

 1. Odoslaním elektornickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a Reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho a možnosti Predávajúceho pripraviť správny objednaný tovar v dohodnutej dobe.
 2. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín, pri niektorých tovaroch až 72 hodín (trvanlivejšie výrobky, ktoré majú takúto dobu trvanlivosti uvedenú v popise tovaru). Po 24 hodinách (resp. 72 hodiných) právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Kupujúci má právo reklamovať tovar len v prípade, že zaručí podmienky správneho skladovania tovaru – predovšetkým správnej skladovej teploty.
 3. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu, resp. v termíne na ktorý mal Kupujúci tovar objednaný.
 4. Ako záručný doklad slúži pokladničný blok alebo elektronická faktúra ktorú Kupujúci obdržal pri kúpe tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Oprávnená záručná reklamácie je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamnácií je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 5. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja, je potrebné aby Kupujúci so sebou priniesol reklamovaný tovar. Osobnej reklamácií môže predchádzať reklamácia telefonická (0901 727 888 prevádzka FreshMarket alebo 0903 588 451 prevádzka Košická 46) alebo e-mailom (na adresu fertuchapekaren@gmail.com), v ktorej Kupujúci co najvýstižnejsie popíše vadu, pre ktorú Tovar reklamuje.
 6. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskadnenia, nedodržaním skladovej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokolvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prápadoch v čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Predávajúci sa v prípade oprávenej reklamácie dohodne s Kupujúcim na:
  a. dodaní náhradného tovaru v rovnakej hodnote v akej bol reklamnovaný tovar
  b. na vrátení celkovej kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
  c. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru